Proiecte in derulare

Proiecte in derulare

Institutul de Economie Naţională participă la elaborarea de teme de cercetare obţinute prin licitaţie de proiecte în calitate de coordonator sau partener

 

Titlul proiectului: DECIDE - Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare inovativa doctorala si postdoctorala, cod proiect 125031, http://www.ien.ro/content/decide  ,  http://www.decide.usv.ro

Componenta 1: 380 Sprijin pentru doctoranzi si cercetatori post-doctorat, Axa Prioritara: Educatie si competente, Operatiunea: Cresterea numarului absolventilor de învatamânt tertiar universitar si nonuniversitar care îsi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de învatare/cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Solicitant: UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Membri/parteneri: M1 - INSTITUTUL DE ECONOMIE NATIONALA, M2 - AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA NEAMT

Durata de implementare a proiectului: 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Proiectul “DECIDE - Dezvoltare prin educatie antreprenoriala si cercetare inovativa doctorala si postdoctorala” urmareste cresterea angajabilitatii absolventilor de învatamânt superior (doctoranzi si cercetatori post-doctorat), în special în sectoarele economice cu potential competitiv si în domeniile de specializare inteligenta; cresterea relevantei sistemelor de educatie si formare pe piata muncii prin dezvoltarea de programe educationale personalizate, de calitate; dezvoltarea capitalului uman din cercetare-dezvoltare-inovare si asigurarea oportunitatilor care sa faciliteze accesul la un loc de munca, prin mecanisme pentru anticiparea si dezvoltarea competentelor, inclusiv a celor antreprenoriale, prin asigurarea oportunitatilor pentru pregatirea pedagogica a membrilor grupului tinta care au în vedere o cariera didactica universitara, prin promovarea componentei practice a cercetarii ce vizeaza flexibilizarea si dezvoltarea de relatii durabile între companii (mediul de afaceri) si universitati, respectiv institute de cercetare.

Grupul tinta al Institutului de Economie Nationala - Grupul tinta vizat în proiect este format din 3 serii succesive de doctoranzi si cercetatori postdoctorat, respectiv 27 de doctoranzi la studii universitare de doctorat (9 persoane x 3 serii), precum si 12 de cercetatori postdoctorat (4 persoane x 3 serii), proveniti din regiuni mai putin dezvoltate, în special Regiunea de Nord-Est, fara a exista restrictii pentru candidatii din alte regiuni. Proiectul este constituit într-un parteneriat interregional format din o universitate publica, un institut de cercetare si o agentie judeteana de ocupare a fortei de munca. Sprijinul acordat de FSE va fi directionat doar catre doctoranzii si cercetatorii postodoctorat care îsi înscriu cercetarile domeniilor prioritare ale Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020, respectiv în domeniile de cercetare inteligente.

Conditiile cumulative de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplineasca doctoranzii si cercetatorii postdoctorat:

  • au domiciliul sau resedinta în una dintre cele 7 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (fara Bucuresti-Ilfov);
  • sunt înmatriculati ca doctoranzi la studii universitare de doctorat sau au calitatea de cercetator postdoctorat;
  • pe perioada participarii la activitatile proiectului trebuie sa faca dovada participarii la un program de formare antreprenoriala cu componenta practica, precum si la un program de consiliere profesionala;
  • declara pe propria raspundere ca nu au participat deja la programe de îmbunatatire a competentelor antreprenoriale sau ca nu au fost grup tinta în proiecte POSDRU care au vizat participarea la programe antreprenoriale.